Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

ROZPORZĄCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

Dz. U. Nr 223, poz. 2261 z 2004 r.

zmiany: Dz. U. Nr 155 z 2005 r., poz. 1302 oraz Dz. U. Nr 155 , poz. 1233 z 2009 r.

Lp. Wyszczególnienie Cena brutto
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 Motocykl, ciągnik rolniczy 62,-
1.2 Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) 98,-
1.3 Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,-
1.4 Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,-
1.5 Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,-
1.6 Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c 40,-
1.7 Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,-
1.8 Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,-
1.9 Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,-
1.10 Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,-
1.11 Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,-
1.15 Pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.22 motorower 50,-
1.23 Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,-
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 Skuteczności i równomierności działania hamulców 20,-
2.4 Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,-
2.5 Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierowcy, luzu w zawieszeniu 20,-
2.6 Toksyczności spalin 14,-
2.7 Poziomu hałasu 20,-
2.8 Geometrii kół jednej osi 36,-
2.9 Działania amortyzatorów jednej osi 14,-
2.10 Wszystkich innych usterek łącznie 20,-
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 3) 20,-
4.2 Po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) 94,-
4.3 Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,-
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 Co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20,-
5.2 Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,-
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2 Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,-
6.3 Który ma być używany jako uprzywilejowany ( za warunki dodatkowe) 50,-
6.4 Który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za warunki dodatkowe) 85,-
6.5 Autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za warunki dodatkowe) 126,-
6.6 Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,-
6.7 W którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,-
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dla Tow. Ubezpieczeniowych) 50,-
6.9.1 Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,-
6.9.2 Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,-
6.10 W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,-
6.11 Pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (bad. VAT) 50,-
6.12 Dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego (tzw.  „S”) 120,-
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,-
7.2 Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21,-
7.3 Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 48,-
7.4 Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) 41,-
7.5 Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41,-
7.6 Wykonanie numeru nadwozia 49,-
7.7 Wykonanie numeru silnika 49,-
7.8 Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,-
7.9 Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,-
7.10 Pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5) 255,-

Objaśnienia: 1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

2) Pozostałe badania jak dla autobusu.

3) W przypadku gdy opłata za badania techniczne powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp.1 tabeli.

4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów  i oceny prawidłowości rozmieszczenia  punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t. d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:

Użyte w tekście skróty oznaczają:


RADTUR Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 30
87–162 Lubicz

Telefony:
Stacja: (56) 674 24 35
Warsztat: (56) 674 24 36

Faks: (56) 674 24 37
e-mail: radtur@vp.pl
www.radtur.net

NIP: 879-23-12-959, REGON: 871618458
KRS: 0000129973
Oddział Centralnej Informacji KRS w Toruniu.
Wysokość kapitału zakładowego 1.500.000,- zł

Projekt i wykonanie: PAJ-COMP © 2009-2021